แบบทดสอบ : เว็บครูออฟ

เว็บแบบทดสอบ เว็บครูออฟ

รายวิชาที่เปิดสอบ

วิชาคอมพิวเตอร์

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ง13101 คอมพิวเตอร์ ป.3

ง14101 คอมพิวเตอร์ ป.4

ง15101 คอมพิวเตอร์ ป.5

ง16101 คอมพิวเตอร์ ป.6

ง21101 คอมพิวเตอร์ ม.1

ง22101 คอมพิวเตอร์ ม.2

ง23101 คอมพิวเตอร์ ม.3

ง13101 การงานอาชีพ ป.3

ง14101 การงานอาชีพ ป.4

ง15101 การงานอาชีพ ป.5

ง16101 การงานอาชีพ ป.6

ง21101 การงานอาชีพ ม.1

ง22101 การงานอาชีพ ม.2

ง23101 การงานอาชีพ ม.3