เว็บแบบทดสอบ เว็บครูออฟ

รายวิชาที่เปิดสอบ

วิชาคอมพิวเตอร์

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ ป.3

โปรแกรม Microsoft Word ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4

โปรแกรม Microsoft Excel ป.5

คอมพิวเตอร์ ป.5

โปรแกรม Microsoft Powerpoint ป.6

คอมพิวเตอร์ ป.6

การงานอาชีพ ป.4

การงานอาชีพ ป.5

การงานอาชีพ ป.6